Packshot background
Confetti layer 1 Confetti layer 2 Confetti layer 3

WEDSTRIJDREGLEMENT 'GOLDEN TICKET'

ARTIKEL 1. ONDERWERP

 1. De vennootschap Etabl. Joseph Soubry NV/SA, gevestigd te Verbrandhofstraat 51 – 8800 Roeselare, organiseert een wedstrijd die de titel “GOLDEN TICKET” draagt (hierna: de "Wedstrijd").
  Etabl. Joseph Soubry NV/SA wordt hierna de “Organisator” genoemd.
 2. De Wedstrijd vindt plaats van 5 april 2021 tot en met 30 september 2021, 23u59.
 3. De Wedstrijd wordt aangekondigd via de website WWW.SOUBRYGOLDENTICKET.BE (hierna “Website”), in de winkelpunten en via de verschillende sociale mediakanalen van de Organisator. Deelname is enkel mogelijk online via de Website.
 4. De voorwaarden en modaliteiten van de Wedstrijd vormen het voorwerp van dit reglement (hierna het “Reglement”), beschikbaar op de Website van de Organisator of bij eenvoudig verzoek per e-mail naar marketing@soubry.be.

ARTIKEL 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Deze Wedstrijd zal uitsluitend plaatsvinden in België en Luxemburg. De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die gedomicilieerd is in België en Luxemburg. Indien men jonger is dan 18 jaar, dient men de toestemming te bekomen van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger om te kunnen deelnemen.
 2. De Wedstrijd staat niet open voor de personeelsleden van de Organisator, van haar partners of iedere andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige Wedstrijd.
 3. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze Wedstrijd de personen die dezelfde woonplaats hebben als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.
 4. Gedurende de looptijd van de Wedstrijd kan per persoon slechts één keer worden deelgenomen aan de Wedstrijd (zelfde naam en voornaam en emailadres).
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.
 6. Alle kosten die verband houden met de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, computer, portkosten ...) zijn volledig ten laste van de Deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval eisen dat de Organisator deze kosten betaalt.

ARTIKEL 3. Verloop van de wedstrijd

 1. Om aan de Wedstrijd te mogen deelnemen (en hierna als "Deelnemer" gekwalificeerd te worden) moet de kandidaat voldoen aan de in artikel 2 voorziene voorwaarden.
 2. De Deelnemer dient:
  1. Een Soubry pasta product te kopen uit de lijst van de deelnemende producten zoals vermeld op de Website;
  2. In het bezit te zijn van één van de 100 Golden Ticket met unieke code, dewelke terug te vinden zijn in 100 willekeurige verpakkingen van de deelnemende producten;
  3. Te surfen naar de Website;
  4. Zijn/haar persoonsgegevens in te vullen: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer en winkelpunt waar men het deelnemend product gekocht heeft;
  5. De code in te voeren die op het Golden Ticket vermeld staat;
  6. Een foto up te loaden van zijn/haar ‘Golden Ticket Moment’, waarop de Deelnemer zelf te zien is;
  7. Twee wedstrijdvragen te beantwoorden waarvan 1 meerkeuzevraag en 1 schiftingsvraag
   • Meerkeuzevraag: Hoeveel gratis pastaporties heeft de Organisator sinds 2017 geschonken aan Restos-du-Coeur? De meerkeuze antwoorden zijn 50.000 – 115.000 – 350.000
   • Schiftingsvraag: Op 01 oktober 2021 zal de Organisator alle 40 deelnemende producten zoals vermeld op de Website - ongeopend en volledig gevuld - per product wegen. Wat is het totale gewicht in gram van al deze 40 gewogen producten samen?
  8. Te bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met de toepassing van het Reglement en om het antwoordformulier door te sturen.
 3. Uitsluitend de reacties die binnenkomen vóór de sluiting van de Wedstrijd op 30 september 2021 om 23u59 worden in aanmerking genomen door de Organisator.

ARTIKEL 4. BEPALING VAN DE WINNAARS

 1. De Deelnemer die correct heeft geantwoord op de meerkeuzevraag ontvangt één van de 100 pakketten met 100 Soubry pastaproducten.
 2. De Deelnemer die naast het correct beantwoorden van de schiftingsvraag het meest correct antwoordt op de schiftingsvraag ontvangt een aankoopbon ter waarde van 2.899,00€ incl. BTW voor een E-Bike bij Bike Republic. In geval er meerdere Deelnemers correct antwoorden op de schiftingsvraag, zal enkel de Deelnemer waarvan het deelnameformulier als eerste is geregistreerd, zoals geregistreerd door de IT-server van de Organisator, de aankoopbon ontvangen.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

 1. De Organisator voorziet 100 pakketten met 100 Soubry pastaproducten en 1 aankoopbon ter waarde van 2.899,00€ incl. BTW voor een E-Bike bij Bike Republic.
 2. De winnaars van de meerkeuzevraag worden binnen één week vanaf de dag van hun deelname aan de Wedstrijd via email op de hoogte gebracht over de prijsuitreiking van hun pastapakket. De winnaar van de schiftingsvraag zal na afloop van de wedstrijd via email op de hoogte worden gebracht over de prijsuitreiking van de aankoopbon ter waarde van 2.899,00€ incl. BTW voor een E-Bike bij Bike Republic.
 3. Ingeval een winnaar niet reageert binnen de termijn van één week nadat hij/zij op de hoogte werd gebracht van zijn/haar winnende deelname, wordt hij/zij geacht afstand te hebben gedaan van de prijs en kan hier op geen enkele wijze nog aanspraak op worden gemaakt ten opzichte van de Organisator.
 4. Na bevestiging door de winnaars dat hij/zij de prijs in ontvangst wenst te nemen, wordt deze opgestuurd naar het adres zoals wordt meegedeeld door de winnaar met een minimum levertermijn van één maand. Indien de contactgegevens onjuiste en/of onvolledige en/of valse informatie bevatten, waardoor de Organisator geen contact kan opnemen met de winnaars, wordt de uitreiking van de prijzen geannuleerd. Indien de prijzen niet aan de winnaars kan worden overhandigd of indien de prijs terug naar de afzender wordt verzonden, gaat de prijs definitief verloren.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJD

De Organisator heeft het recht om onaangekondigd de actie geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen, uit te stellen en te vervolledigen. Hij zal niet verantwoordelijk worden geacht en geen enkele vergoeding kan opgeëist worden. Eventuele wijzigingen in het Reglement zijn toegelaten. De Deelnemers of enige andere personen kunnen geen aanspraak maken op individuele informatie noch op schadevergoedingen en intresten. Indien de Organisator gedwongen zou zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Wedstrijd, de Wedstrijd te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de Deelnemers, behoudt de Organisator zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 7. ILLEGALE EN AANSTOOTGEVENDE INHOUD

De Organisator heeft het recht om naar eigen goeddunken inzendingen te diskwalificeren die ervan verdacht worden in strijd te zijn met de algemene voorwaarden en het Reglement of op andere manier aanstootgevend, illegaal of ongeschikt zouden zijn.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch de Organisator, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de winnaars of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer de Organisator geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.
 2. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de Website en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de Website. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de Deelnemer gebruikt.
 3. De Organisator kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbinden de winnaars zich ertoe om de Organisator niet aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft. Bovendien kan de Organisator geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de winnaars lijden door het gebruik van hun prijs.
 4. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van gerechtvaardigde noodzaak, zij ertoe gebracht wordt om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment indien de omstandigheden dit vereisen.
 5. De deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en uitdrukkelijke aanvaarding van het Reglement en van de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd (zie eveneens artikel 11.1). De prijzen en de rechten verbonden aan die prijzen voor de winnaars zijn strikt onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden die de volledige exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de Organisator.
 6. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van verlies of diefstal van de prijs, of in het geval van frauduleus handelen door een derde in verband met de Wedstrijd. In het bijzonder is de Organisator niet verantwoordelijk voor de leveringstermijnen en de ontvangst of het verlies van de prijs, in zoverre de verzending ervan door een derde vennootschap wordt waargenomen (bijvoorbeeld Bpost).
 7. Het gebruik van de door de Organisator ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Reglement of de Wedstrijd voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Deelnemer garandeert dat hij/zij de eigenaar of houder is van alle rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op alle inhoud die hij deelt in het kader van de Wedstrijd. De Deelnemer verbindt zich ertoe de Organisator te vergoeden voor alle kosten, schade en/of aansprakelijkheid dewelke deze laatste kan oplopen ten gevolge van eender welke aanspraak van derden betreffende deze rechten.
 2. De Deelnemer kent kosteloos een exclusief recht toe aan de Organisator voor de exploitatie van alle inhoud die door hem aangeleverd wordt in het kader van de Wedstrijd, zulks voor de hele wereld en de volledige duur van alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud. Dit omvat onder meer, zonder beperking, het recht om de inhoud op te nemen via eender welke techniek of op te slagen, te reproduceren en een onbeperkt aantal duplicaten ervan aan te maken via eender welke techniek, gedeeltelijk of volledig mee te delen aan het publiek (inclusief, zonder beperking, via de website van de Organisator, via publieke of private sociale netwerkaccounts, via gedrukte reclame en enige andere dragers, kanalen of media). De Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze inhoud gebruikt kan worden voor publicitaire, interne en communicatie-doeleinden, zowel tijdens als tot twee (2) maanden na afloop van de Wedstrijd.
 3. In het kader van de Wedstrijd omvat het begrip “intellectueel eigendomsrecht” alle intellectuele en industriële rechten, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, tekeningen- en modellenrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, etc., alsook alle daarmee verbonden rechten in elk rechtsgebied met betrekking tot de inhoud die door de Deelnemer wordt aangeleverd.

ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS

 1. In het kader van het beheer en communicatie met betrekking tot de Wedstrijd verwerkt de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de Deelnemer conform de toepasselijke wetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679) en conform het privacybeleid, beschikbaar op WWW.SOUBRYGOLDENTICKET.BE
 2. In het kader van het beheer en communicatie met betrekking tot de Wedstrijd zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: de foto van de Deelnemer met het Golden ticket, naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer.
 3. De Deelnemer is erover geïnformeerd dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens zal verwerken voor het beheer en externe communicatie, zoals op de sociale mediakanalen van de Organisator, met betrekking tot de Wedstrijd.
 4. De Organisator houdt de verzamelde persoonsgegevens bij tijdens de periode die nodig is voor het beheer van de Wedstrijd en uiterlijk tot twee (2) maanden na afloop van de Wedstrijd.
 5. De Organisator geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer niet door aan derden, behalve indien nodig in het kader van de Wedstrijd of bij voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Deelnemer.
 6. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgen om de gegevens geheim te houden. De Deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.
 7. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de Deelnemer steeds over de mogelijkheid om verstrekte gegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen door een eenvoudig verzoek per e-mail naar marketing@soubry.be Bovendien heeft de Deelnemer in de omstandigheden voorzien door de toepasselijke wetgeving eveneens het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van diens persoonsgegevens, het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen en het recht op dataportabiliteit, door een eenvoudig verzoek per e-mail naar marketing@soubry.be.

  De deelname aan de Wedstrijd wordt geannuleerd wanneer de Deelnemer zijn/haar gegevens laat verwijderen of wanneer de Deelnemer zich tegen de verwerking ervan verzet.
 8. Om de rechten van de Deelnemer te doen gelden, dient de Deelnemer het privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is onder de volgende link WWW.SOUBRYGOLDENTICKET.BE.
 9. Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Deelnemer verzocht om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

ARTIKEL 11. AANVAARDING EN TOEPASSING VAN HET REGLEMENT

 1. De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement. Geen enkele betwisting ervan wordt in overweging genomen.
 2. Klachten betreffende de Wedstrijd moeten schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen deelname worden gericht aan de Organisator via brief naar het adres van de Organisator, Verbrandhofstraat 51 – 8800 Roeselare. Klachten kunnen nooit mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet tijdig worden ingediend, niet schriftelijk werden geformuleerd of waarvan de auteur niet op naam kan geïdentificeerd worden, worden niet behandeld.
 3. Dit Reglement kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website of bij eenvoudig verzoek per e-mail naar marketing@soubry.be
 4. De Wedstrijd staat onder toezicht van de Organisator. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan de Organisator alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.
 5. Indien fraude wordt vastgesteld of vermoed, onder welke vorm dan ook, zal de Organisator zich het recht voorbehouden de prijzen niet te verdelen aan de vastgestelde of vermoede fraudeurs In zulke gevallen kan de Organisator de betrokken Deelnemers eveneens uitsluiten van deelname aan toekomstige acties of Wedstrijden.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende toepassing of de uitlegging van de Wedstrijd eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organisator alvorens andere stappen te ondernemen.
 2. Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid. De Organisator is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 3. Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen exclusief bevoegd.

Volg ons op

Soubry social Facebook Soubry social Instagram